Vormsel

Waarom?
De zalving
De zalving

Het sacrament van het Vormsel is een uiterlijke bevestiging dat wij ook innerlijk een goede vorm willen hebben. We willen gevormd zijn in de goede Geest, zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Daarom kunnen jongens en meisjes op de drempel naar volwassenheid het sacrament van het Vormsel ontvangen als symbool, als teken, dat ze samen met al die andere christengelovigen gevormd willen zijn in die goede Geest. Omdat we er van overtuigd zijn dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen de uiterlijke schoonheid en doelmatigheid, dat ons leven een vorm moet hebben die de grenzen van tijd en ruimte overstijgt.

Vormselcatechese in onze parochie

De kinderen die als twaalfjarigen het "vormselsacrament" willen ontvangen worden daarop voorbereid - in kleine groepjes - door hun catechist. De catechisten komen tienmaal samen met hun groepje. Ze begeleiden de kinderen, aan de hand van uitgewerkte lesjes, om meer gelovig te worden en te leven in het spoor van Jezus. Er worden ook activiteiten georganiseerd voor de ganse groep zoals bijvoorbeeld een bezoek aan "De Regenboog" in Putte. Geregeld komen ze ook samen naar de wekelijkse eucharistievieringen in de kerk.

De huidige catechisten:

Vanaf 2018 worden de jongens en meisjes van onze parochie - samen met de jongeren van onze zusterparochie Grasheide - gevormd, op de zaterdag na het feest van Ons Heer Hemelvaart. De parochiekerk waarin het vormsel plaatsheeft, wordt jaarlijks afgewisseld: de even jaren te Grasheide. De oneven jaren te Peulis.